Betrouwbaar1 Kwaliteit2 Flexibel3 Betrouwbaar4 Kwaliteit5
Carousel Slideshow

Samen bouwen aan uw toekomst

Hogenbirk Bouwadvies

7 stappenplan

Deze fases doorlopen wij bij elk project, samen met u!

Schets ontwerp (SO)

"Kan de wens gerealiseerd worden? Zo ja hoe?"
In deze fase maken we schetsen van het gebouw zoals wij die mogelijk achten om te realiseren. Dit doen we om uitganspunten vast te stellen voor de berekeningen.

Voorloping ontwerp (VO)

Als de contouren van het gebouw zijn vastgelegd en dit past binnen het budget, dan gaat de architect dit verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp betreft een ontwerp waarbij een opzet wordt gemaakt van de plattegronden en de gevels.
Tevens wordt gekeken hoe de gewenste ruimtes in de plattegronden zijn in te passen. Er wordt met de installatieadviseur en de constructeur overleg gepleegd om te kijken of het gebouw kan worden gemaakt zoals het nu op tekening staat.

Definitief ontwerp (DO)

In deze fase zijn de eerder genomen beslissingen met betrekking tot de methodiek endergelijke verwerkt. Nu wordt het plan verder uitgewerkt qua materialisatie.

Bestek fase

Het bestek bestaat uit de in de DO fase beschreven en vastgestelde materialen en bouwsystemen. Alles wordt specifieker benoemd zoals de verwerkingsvoorschriften en nadere eisen aan de materialen. Daarnaast worden de administratieve wensen en eisen van de opdrachtgever vastgelegd. De laatste wijzigingen op de tekeningen worden doorgevoerd en de aanbestedingsprocedure wordt opgestart.

Aanbesteding

Meestal wordt door bouwkostenmanagers de bouwkosten in percentages opgegeven. Wij kunnen voor u een uitgewerkte bouwplaatskosten berekening maken. De bouwplaatskosten bedragen normaliter 8 tot 12% van de bouwsom. Om de bouwplaatskosten goed te kunnen berekenen is ook een berekening van de bouwtijd nodig. Er zitten in de bouwplaatskosten naast eenmalige vaste kosten namelijk een groot aantal bouwtijd gerelateerde kosten. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om deze planning op basis van summiere gegevens te maken.

Analyse inschrijfbegroting

Dit is een proces dat van grof naar fijn wordt uitgevoerd. Van de bevindingen wordt een overzicht gemaakt zodat de opdrachtgever ziet waar de verschillen zitten en hoe deze tot stand zijn gekomen.Voor de onderhandelingen met de aannemer kunt u de rapportage van de bouwkostenanalyse gebruiken. Nog beter is het om de onderhandelingen door HBA te laten doen. U kunt de resultaten afwachten, zonder dat u uw relatie met de uitvoerende partij onder druk zet. Daarna kunt u de laatste bespreking en definitieve afronding zelf ter hand nemen.

Bouw & realisatie

De bouw kan beginnen! Om de bouw goed uit te voeren kunt u het projectmanagement overlaten aan HBA. Als u alleen de directievoering door HBA wilt laten uitvoeren is dat natuurlijk ook geen probleem. Ontzorgen in maxima forma.